امروز چهارشنبه ۰۱ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

دفتر نظارت و ارزیابی

مسئول دفتر نظارت و ارزیابی: خانم زهرا باباپور

- حدود اختيارات و وظايف شوراي عالي نظارت و ارزيابي:

1- تصويب دستورالعمل هاي نظارت و ارزيابي

2- تصميم گيري در مورد تمديد و يا عدم تمديد ادامه فعاليت رشته هاي تحصيلي در كليه مقاطع  

3- تصميم گيري در مورد تمديد و يا عدم تمديد ادامه فعاليت رشته هاي تحصيلي در كليه مقاطع

4- تصميم گيري در مورد شكايات با موضوعات علمي-آموزشي-فرهنگي بر اساس گزارش كميته زير مجموعه

5- بررسي و تصميم گيري در مورد موضوعاتي كه از مراجع ذيصلاح ارجاع داده مي شود

 

- وظايف دبيرخانه شوراي عالي نظارت وارزيابي:                                

1- تشكيل جلسات شورا

2- تدوين دستور جلسات و تنظيم صورت جلسات شورا

3- تهيه تدوين احكام و دعوتنامه هاي اعضاي شورا

4- انجام مكاتبات رسمي شورا

5- پيگيري كليه امور مربوط به شورا

6- ارتباط مستمربا دفتر نظارت و ارزيابي و كميته هاي مختلف شورا

7- هماهنگي جهت اجراي مصوبات شوراي عالي نظارت و ارزيابي

8- ابجاد هماهنگي بين كميته هاي 4 گانه (آموزشي-فرهنگي-پژوهشي-دانشجويي) شورا و كميته هاي استاني

9- جمع آوري و تنظيمات مربوط به  شوراها

10- ساير موارد مرتبط

11- كميته نظارت و ارزيابي امور آموزشي

12- كميته نظارت و ارزيابي امور آموزشي شورا با در نظر گرفتن شاخص هاي استاندارد و نظارت بر عملكرد و همچنين بررسي و ارائه پيشنهاد در مورد وضعيت علمي آموزشي مراكز و واحدهاي دانشگاهي،جهت تمديد و يا عدم تمديد ادامه فعاليت رشته هاي تحصيلي در كليه مقاطع با ذكر دلايل مستند و مستدل با توجه به استانداردها و همچنين جهت ايجاد هماهنگي لازم براي بازديدهاي تخصصي، پيگيري و اجراي مصوبات شورا، اعلام موارد و بهبود امور آموزشي مراكز و واحدهاي دانشگاهي تشكيل مي شود.

13- تركيب كميته نظارت وارزيابي امور آموزشي

 

- اعضا كميته نظارت وارزيابي امور آموزشي عبارتند از:

1- معاون آموزشي دانشگاه (رئيس كميته)

2- مدير كل دفتر نظارت وارزيابي آموزشي دانشگاه (دبير كميته)

3- مدير كل دفتر استخدام وتامين هيات علمي دانشگاه

4- مدير كل دفتر مطالعات وبرنامه ريزي آموزشي دانشگاه

5- يك نفر ازكارشناسان دفتر نظارت وارزيابي

6- حسب مورد از متخصصين مرتبط دعوت عمل مي آيد

(حكم اعضاي كميته توسط رئيس كميته صادر مي شود)

 

- وظايف و اختيارات كميته نظارت وارزيابي امور آموزشي:

1- تدوين ملاك ها ونشانگرهاي ارزيابي ومراكز وواحدهاي دانشگاهي وپيشنهاد آن از طريق دبيرخانه به شورابراي تصويب

2- تدوين استانداردهاي آموزشي و پيشنهاد آن از طريق دبير خانه به شورابراي تصويب

3- نظارت وارزيابي رشته ها دركليه مقاطع تحصيلي

4- نظارت وارزيابي كادر مديريتي

5- نظارت وارزيابي گروههاي آموزشي

6- نظارت وارزيابي وضعيت اعضاي هيات علمي

7- نظارت وارزيابي وضعيت آموزشهاي عملي ونظري

8- نظارت وارزيابي نحوه اجراي برنامه هاي درسي

9- نظارت و ارزيابي فضاهاي آموزشي

10- رسيدگي به شكايات و تخلفات آموزشي ،تخصصي واجرايي