امروز شنبه ۰۲ تیر ۱۳۹۷
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

مقالات

مقالات دانش آموختگان در همايشها88

ردیف عنوان ارائه دهندگان محل ارائه سال انتشار
1 مدیریت زیست محیطی آلودگی هوای شرکت پالایش نفت بندرعباس با استفاده از مدلscreen3وشناسایی نواحی بحرانی آن تحت نرم افزار gis نرگس میرزا اسماعیلی چهارمین همایش ملی زمین شناسی 1388
2 اثر ویژگی های فیزیکی وشیمیایی پسمانده در برآورد نیازهای ماشینهای جمع آوری پسمانده های خانگی با کاربرد نرم افراز wags(مطالعه موردی شهر یزد) نرگس میرزا اسماعیلی چهارمین همایش ملی زمین شناسی 1388
3 برآورد هزینه های جمع آوری پسماندهای خانگی با کاربرد نرم افزار wags(مطالعه موردی شهر یزد) نرگس میرزا اسماعیلی سومین همایش ونمایشگاه تخصصی محیط زیست 1388
4 بررسی پراکنش noxوsoxخروجی دودکش وبویلر ها شرکت پالایش نفت بندرعباس وتعیین نقاط آسیب پذیر آن تحت نرم افزارgis نرگس میرزا اسماعیلی سومین همایش ونمایشگاه تخصصی محیط زیست 1388
5 فن آوری های تولید بیو گاز در ایران وجهان نرگس میرزا اسماعیلی سومین همایش ونمایشگاه تخصصی محیط زیست 1388
6 برسسی پتانسیل تولید بیو گاز از اماکن دفن نرگس میرزا اسماعیلی دومین کنفرانس بین المللی سلامت،ایمنی،محیط زیست 1388
7 مطالعه هزینه های اجتماعی co2وnoوso2در شرکت پالایش نفت بندرعباس نرگس میرزا اسماعیلی دومین کنفرانس بین المللی سلامت،ایمنی،محیط زیست 1388