امروز شنبه ۰۲ تیر ۱۳۹۷
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

مقالات

مقالات اعضای هیئت علمی در همايشها87

ردیف عنوان طرح ارائه دهندگان محل ارائه سال انتشار
1 تعیین بهترین زمان و غتظت در غنی سازی روتیفر با امولسیون روغن ماهی کاد با تاکید بر اسیدهای چرب مازیار یحیوی اولین کنفرانس ملی علوم شیلات وآبزیان ایران 1387
2 بررسی کارآیی واکسن ویبروماکس بر میزان رشد وبقاءپست لارومیگوی سفید هندی امیر هوشنگ بحری اولین کنفرانس ملی علوم شیلات وآبزیان ایران 1387
3 برآورد خطر زلزله در شهر بندرعباس با استفاده از روش آماری محمد میر حسینی- زهرا عابدپور-احمد عباس نژاد توسعه شهر بندرعباس     دیماه 86 1387
4 بررسی سنگ شناسی وپتانسیل معدنی آهن در کلوت خارمیشا شمال ساغند محمد میرحسینی-زهرا عابدپور* همایش ملی معدن 1387
5 مقایسه ویژگیهای شخصیتی والدین کودک آزار وغیر کودک آزار شهرستان  بندر-عباس در سال 84-85 میترا محمودی-آزیتا امیر فخرایی* همایش روانشناسی 1387
6 اضطراب ریاضی محمد جواد جوامع دهمین کنفرانس ریاضی ایران 1387
7 تعیین رویشگاه بالقوه دو گونه درختی صنعتی مدیترانه  ای در جنگلهای تخریب یافته حوزه آزمند با استفاده از تکنیک rsوgis امیرپلهم عباسی منابع طبیعی و محیط زیست 1387
8 مطالعه کیفیت آب وشناسایی منابع ]لاینده حاشیه رودخانه میناب در استان هرمزگان تورج اسدی-محسن دهقانی سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران 1387
9 یک روش عددی برای حل معادلات دیفرانسیل جزیی
The fhrest upwing differenecing method for fuzzy partial defeerential equations
بزرگمنش-مهناز برخورداری # سی ونهمین کنفرانس ریاضی ایران 1387
10 پایش خشکسالی و پهنه بندی آن در استان هرمزگان قهرمان جوادی زاده-ابراهیم شاکری زاده سومین کنفرانس بین المللی مدیریت در حوادث غیر مترقبه طبیعی 1387
11 ارزیابی تغییرات تنوع وتراکم پرندگان در یک منطقه جنگلی تخریب شده در مالزی صابر قاسمی تغییرات جنگلهای نواحی گرمسیری در کشور تایلند 1387
12 ارزیابی اقتصادی آموزش الکترونیکی ضمن خدمت کارکنان ابراهیم نگهداری اولین همایش آموزش ضمن خدمت منطقه هفت دانشگاه آزاد اسلامی 1387
13        
14        
15