امروز چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

مقالات

مقالات دانشجویان کارشناسی ارشد در مجلات89

مقالات دانشجویان کارشناسی ارشد در مجلات89

ردیف

نام مقاله

نام نویسندگان

نام مجله

سال چاپ وشماره

  بررسی میزان آگاهی زنان از ارتباط بین دود  محیطی سیگار و سرطان ریه وعکس العمل آنان در اماکن آلوده به این دود اکرم احمدی زاده فینی**محسن دهقانی*تیمور آقا ملائی *شهرام زارع نشریه سرطانهای زنان ایرانی 1389

2

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

اصغر کریمی**

ایرج گلدوزیان

روزنامه گامرون

شماره های199و200 سال ششم بهمن88

3

بررسی میزان رشد فیتو پلانکتونchlorella vulgarisواثرات آن بر روی مواد مغذی پساب شهری

سید اطهره موسوی **

مازیار یحیوی*

محمدرضا طاهری زاده

مجله آبزیان وشیلات

سال اول پیش شماره 1-بهار89

4

بررسی اثرات جیره های غذایی حاوی مخمر ساکارومایسیس سرویزیا بر رشد،زنده مانی ومقاومت در برابر استرس های محیطی ماهی سوروم

مهدی پورداود**

میر مسعود سجادی

امیر هوشنگ بحری*

مجله آبزیان وشیلات

سال اول پیش شماره 1-بهار89

5

تعیین سن بهینه در کارایی تخم ریزی متوالی میگوی مولد دریایی سفید هندی پس از قطع پایه چشمی

عبدالرسول دریایی**

مازیار یحیوی*

احسان کامرانی

مجله علمی شیلات ایران

سال هجدهم شماره4-زمستان 88

6*

تعیین الگوی برداشت،حداکثر ثابت برداشت وبازگشت شیلاتی ماهی شیر(scomberomorous commerson)در محدوده آبهای استان هرمزگان

محمد درویشی*

احسان کامرانی

محمدرضا طاهری زاده

 

مجله آبزیان وشیلات

سال اول پیش شماره 1-بهار89

7

شناسایی زئو پلانکتونهای سواحل ایرانی دریای عمان وتنگه هرمز ومقایسه آنها در قبل وبعد از مانسون تابستانه با یکدیگر

الهه سنجرانی*

محمدرضااحمدی

احسان کامرانی

محمودابراهیمی

ملیحه سنجرانی

مجله آبزیان وشیلات

سال اول پیش شماره 1-بهار89

8

بررسي بحران آب دشت داراب فارس

غلامرضا زارعي*

حيدر دهقاني

ليلا رضايي

ماهنامه مهر-آب

فروردين 89 شماره62

9

بررسي وضعيت تغذيه ايي خرچنگ مردابي گونه sartoriana rokitanskyiدر منطقه آبگرم گنو (استان هرمزگان)

سحر ناخدايي**

احسان كامراني

عليرضا سالار زاده*

مهرنوش امامراده*

 

مجله علمي پژوهشي شيلات

 

دوره چهارم شماره چهارم زمستان 89

10

بررسي تاثير باكتريوسين zوسديم بنزوات بر افزايش زمان ماندگاري فيله ماهي سفيد(rutllus frisli (kutumنگهداري  دردماي 4 درجه سانتي گراد

سپيده ميرشگاري**

امير هوشنگ بحري*-سهراب معيني-رضا صفري-سعيدي اصل

مجله  علمي پژوهشي  تخصصي علوم فناوري غذايي

سال دوم شماره 1 بهار89

11

ارزيابي كيفرهاي حدي بر اساس مقتضيات زمان

ژاله كاظمي

نشريه تعالي حقوقي

پذيرش مقاله

12

بررسي حمايت كيفري از اموال فرهنگي درحقوق ايران

بهناز نصير زاده**

محسن عبدالهي

عليرضا سايباني

 

دانش مرمت وميراث فرهنگي

 

سال پنجم شماره 3 پاييز 88

13

ارزيابي اثرات بيولوژيكي سد استقلال ميناب در فاز بهره برداري با روش تغيير يافته ايكولد

ليلا حسيني *

سيد علي جوزي

علي دهقاني

نشريه آب وفاضلاب

 

پذيرش مقاله

14

مطالعه تطبيقي عدم مطابقت كالا در بيع بين الملل كنوانسيون 1980وحقوق ايران

هوشنگ روشي

 

مجله كانون

شماره111آذر89

15

ميزان بار آلودگي و شاخصهاي شوري فاضلاب عمليات ناپيوسته بيولوژيكي

سارا قايد*

رضا مرندي

عباس اخوان سپهي

فصلنامه علوم و تكنولوژي محيط زيست

پذيرش مقاله

16

Taxonomic and Distributional Results of a Freshwater Carb Fauna Survey(Family Gecarcinucidae) on Hormozgan,NORTH OF PERSIAN GULF,IRAN

 

 

م.ميرزاده *

ا. كامراني

ح.آذر منش

 

مجله acta

oecologica

پذيرش مقاله جولاي2011

17

The marsh carb, Sartoriana rokitanskyi(Pretzmann,1971)(Decapoda,Brachyura,

Gecarcinucidae)from southern IRAN

احسان كامراني

ك.ل.پيتر

مهرنوش ميرزاده*

سحر ناخدايي*

مجلهzootaxa

2009

18

Diet choice in an omnivorous marsh crab different food types,body,size,and habitat complexity

س.ناخدايي**

احسان كامراني

م ميرزاده*

Fresh water biology

پذيرش مقاله

19

Feeding ecology of the Marsh crab Saritoriana rokitanski (Crustacea,Decapoda)in the coastal waters of the Persian Gulf

سحر ناخدايي**

مهرنوش ميرزاده *

احسان كامراني

Marine Environmental Research

نوامبر2010

20

اثرات ضد قارچي تراف نانو سيلور بر روي تخم ماهي  قزل آلاي رنگين  كمان (oncorhynchus mykiss)ولارو تا  وزن   يك گرمي

مهدي كهيش اسفندياري**

مهدي سلطاني*

مير مسعود سجادي

مجله  آبزيان  وشيلات

 

 

 

سال اول-پيش شماره 2-تابستان89

21

ارزيابي زيستي رودخانه كر (استان فارس) در فصول مختلف با استفاده از ساختار  جمعيتي ماكروبنتوز

مهدي حفار**

محمدرضا احمدي

مازيار يحيوي*

مجله شيلات وآبزيان

سال اول –پيش شماره 2-تابستان89

22

اثر تركيبي دو هورمون گنادورلين و پروستاگلندين بر تكثير مصنوعي ماهي حوض(carassius auratus)

مهدي پارسياني**

مازيار يحيوي* ميرمسعود سجادي

عسكر كريم آبادي

حسن محمد زاده

مجله شيلات وآبزيان

سال اول –پيش شماره2-تابستان89

23

ميزان هم آوري و فصل تخم ريزي ماهي مركب در آبهاي استان بوشهر

رجب خدادادي**

مازيار يحيوي

رضا قرباني واقعي

محمدجواد شعباني*

مجله شيلات ايران

سال نوزدهم شماره2 تابستان 89

24

Reproductive Biology of the Freshwater Crab Saritoriana rokitanski in north Persian gulf, Bandar Abass,Iran

سحر ناخدايي**

مهرنوش ميرزاده*

عليرضا سالارزاده*

مجلهzoological studies

دسامبر2011

25

Freshwater Crabs Preyed on by the Freshwater Animals in a River Habitat of Eastern of Bandar Abbas

مهرنوش ميرزاده*

احسان كامراني

مجله oecologia

2010

26

Reproductive traits of the freshwater shrimp Caridina fossarum Heller,1862(decapoda,caridea,atyidae)in the (Ghomp-Atashkadeh Spring-Iran)

پرويز زارع

مجتبي نادري*حميدرضا عشقي  كريسا آناستاسيادو

مجلهlimnologica

2011

27

تجزيه وتحليل اثرات فيزيكو شيميايي سد استقلال ميناب در مرحله بهره برداري با روش AHP

ليلا حسيني

سيد علي جوزي

علي دهقاني

مجله  مهندسي آب

سال دوم تابستان88