امروز شنبه ۰۲ تیر ۱۳۹۷
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

مقالات

مقالات دانش آموختگان در همايشها89

ردیف

نام مقاله

نام نویسندگان

نام همایش

سال برگزاری

دامنه همایش

متولی برگزاری

1*

فرایند اسمولت شدن در آزاد ماهی دریای خزرsalmo trutta caspius

اطهره موسوی

 

اولین همایش ملی-منطقه ای اکولوژی دریای خزر

11-12خرداد89

ملی

پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

2

A conterastive analysis of English and Persian text based on noun phrases

آيدا گرمابدري

The first conference on new perspective in elt, linguistics and literature

6-7اسفند88

ملي

واحد سنندج

3

بررسي اقتصادي حمل ونقل زباله هاي شهر يزد و سرمايه گذاري براي 15 سال آينده در سيستم هاي حمل و نقل با استفاده از نرم افزار WAGS

نعيمه حكمت نيا

چهارمين همايش ونمايشگاه تخصصي مهندسي محيط زيست

آبان ماه89

ملي

دانشگاه تهران

4

بررسي مديريت زيست محيطي زباله هاي شهري يزد به روش SWOTو تشكيل ماتريس QSPM

مژگان مسلم يزدي

چهارمين همايش ونمايشگاه تخصصي مهندسي محيط زيست

آبان ماه89

ملي

دانشگاه تهران

5

بررسي آلاينده هاي زيست محيطي هوا ناشي از حمل ونقل زباله وهزينه هاي اجتماعي مهم NOXوSO2وco2با استفاده از نرم افراز انرژي و محيط زيست(مطالعه موردي شهر يزد)

نعيمه حكمت نيا

چهارمين همايش ونمايشگاه تخصصي مهندسي محيط زيست

آبان ماه89

ملي

دانشگاه تهران

6

ارزيابي موقعيت زباله هاي شهري يزد با استفاده از ماتريس SPACE

مژگان مسلم يزدي

چهارمين همايش ونمايشگاه تخصصي مهندسي محيط زيست

آبان ماه89

ملي

دانشگاه تهران

7

A Contrastive Analysis of English and Persian text Based on Nounp-hrases

آيدا گرمابدري

THE FIRST CONFERENCE ON NEW PERSPECTIVES IN ELT,LINGUISTICS AND LITERATURE

25-26فوريه2010

ملي

واحد سنندج