امروز شنبه ۰۴ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

معاونت عمرانی

معاون عمرانی دانشگاه: مهندس علیرضا دهقان بنادکی

 

اين معاونت در راستاي سياستهاي رياست عاليه دانشگاه و با هدف گسترش فضاهاي آموزشي ، پژوهشي و رفاهي ، براي فراهم آمدن شرايط مطلوب ، جهت تحصيل دانشجويان ، فعاليتهاي عمراني خود را برنامه ريزي و اجرا مي نمايد. با اين نگرش اهم اهداف را مي توان به صورت ذيل طبقه بندي نمود :

- برنامه ريزي به منظور ايجاد فضاهاي لازم ، شامل ساختمانهاي آموزشي ، اداري ، رفاهي و ساير ساختمانهاي مورد نياز

- نگهداري و بهره برداري بهينه از ساختمانهاي موجود دانشگاه

- ايجاد مجتمع هاي دانشگاهي و تجميع پراکنده با اولويت استفاده از اين مکانها

- دستيابي به استانداردهاي ملي در زمينه فضاهاي آموزشي ، اداري ، رفاهي و غيره