امروز چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

طرحهای تحقیقاتی دانشگاه

طرحهای تحقیقاتی باشگاه پژوهشگران جوان

طرحهای تحقیقاتی باشگاه پژوهشگران جوان  عبارتند از :

ردیفعنوان طرح
1بررسی رژیم غذایی ماهی شورت در استان هرمزگان (شهرستان بندرعباس)
2بررسی باکتریهای فلور طبیعی پوست و برانش در ماهی شورت و ارتباط ان با آلودگی سواحل بندرعباس