امروز چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

طرحهای تحقیقاتی دانشگاه

طرحهای تحقیقاتی برون دانشگاهی

طرحهای تحقیقاتی برون دانشگاهی عبارتند از:

1

مكان ياب ناحيه صنعتي شمعجو سيريك در استان هرمزگان

سازمان جهاد كشاورزي استان هرمزگان

2

طرح مطالعه سايت پرورش ميگو كولغان- گوبندي- سيريك

اداره كل شيلات استان هرمزگان

3

نقشه برداري سايت پرورش ميگو كولغان-گوبندي-سيريك

اداره كل شيلات استان هرمزگان

4

تعيين فعاليتهاي اشتغال زاي بخش خدمات استان هرمزگان

اداره كل كار و تامين اجتماعي استان هرمزگان

5

امكان سنجي استفاده از پساب فاضلاب در كشاورزي

شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان

6

اثرات سوء ناشي از تخليه فاضلابهاي خانگي بر آلودگي آبهاي ساحلي

شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان

7

طرح جايگزيني سوخت مناسب در شهرستانهاي بندرعباس و لنگه

اداره كل منابع طبيعي استان هرمزگان

8

طرح جايگزيني سوخت مناسب در شهرستان جاسك و بخش فارغان حاجي آباد

اداره كل منابع طبيعي استان هرمزگان

9

تهيه طرح ويژه اشتغال

سازمان مديريت و برنامه رزي استان

10

تهيه شناسنامه واحدهي صنعتي استان هرمزگان

اداره كل محيط زيست استان هرمزگان

11

بررسي وضعيت زيستگاههاي و جمعيت گونه هاي نادر و حمايت شده

اداره كل محيط زيست استان هرمزگان

12

كتاب هويت شهري

سازمان مسكن و شهر سازي استان هرمزگان

13

طرح توسعه و عمران بشاكرد

سازمان مديريت و برنامه رزي استان

14

افزايش بهره وري از ساختمانهاي اداري تابع نظام بودجه

سازمان مديريت و برنامه رزي استان

15

ميادن گازي تابناك

شركت مهندسي توسعه صنعت نفت

16

حفاظت گونه هاي نادر جانوي در معرض خطر و تهديد استان (پلنگ- خرس سياه)

اداره كل محيط زيست استان هرمزگان

17

جلوگيري و كاهش آلودگي رودخانه رودان

اداره كل محيط زيست استان هرمزگان

18

شناساي مقدماتي جلبكهاي همزيست با مرجانهاي آبسنگ ساز

اداره كل محيط زيست استان هرمزگان

19

مطالعه و بررسي پيامد زيست محيطي روشهاي مخرب صيد بر آبهاي ساحلي

اداره كل محيط زيست استان هرمزگان

20

بررسي تنوع نرم تنان دريايي در محدوده هاي ساحلي استان

اداره كل محيط زيست استان هرمزگان

21

مطالعه و بررسي آلودگي زيست محيطي شهر هاي مهم ساحلي استان

اداره كل محيط زيست استان هرمزگان

22

سنجش و تعيين آلاينده هاي درياي استان

اداره كل محيط زيست استان هرمزگان

23

تدوين برنامه حفاظتي و مديريتي مناطق حساس ساحلي استان

اداره كل محيط زيست استان هرمزگان

24

بررسي كمي و كيفي پسماندهاي ويژه استان

اداره كل محيط زيست استان هرمزگان

25

مطالعه برنامه پايش و تكميل ايستگاه هاي نمونه برداري رودخانه هاي مهم استان

اداره كل محيط زيست استان هرمزگان

26

بررسي وضعيت پسمانده هاي كشاورزي استان هرمزگان

اداره كل محيط زيست استان هرمزگان

27

مطالعات مقدماتي طرح تهيه اطلس منابع آلاينده در حاشيه رودخانه هاي مهم استان

اداره كل محيط زيست استان هرمزگان

28

برنامه ريزي جامع نيروي انساني سازمان مدريت و برنامه ريزي

سازمان مديريت و برنامه ریزي استان

29

مطالعه وشناخت توانمندي دستگاههاي اجراي در زمينه اتوماسيون اداري

سازمان مديريت و برنامه ریزي استان

30

تدوين كتاب راهنماي مراجعان سازمان مدريت و برنامه ريزي

سازمان مديريت و برنامه ریزي استان

31

تحليلي برستانده ها، مصارف واسطه و ارزش افزوده بخشهاي مختلف اقتصادي استان هرمزگان

سازمان مديريت و برنامه ریزي استان

32

جايگاه اقتصادي استان و مقايسه آن با كشور

سازمان مديريت و برنامه ریزي استان

33

بررسي حساب توليد استان هرمزگان طي سالهاي 1379-82 و مقايسه با استان

سازمان مديريت و برنامه ریزي استان

34

تحليل توزيع درآمد و هزينه در استان هرمزگان 1379-1383

سازمان مديريت و برنامه ریزي استان

35

تدوين بانك اطلاعات شاخص هاي اقتصادي-اجتماعي و فرهنگي استان هرمزگان به تفكيك بخش هاي مختلف

سازمان مديريت و برنامه ریزي استان

36

تحليل نيازهاي آموزشي دستگاههاي اجراي استان

سازمان مديريت و برنامه ریزي استان

37

طراحي مدل توزيع اعتبارات عمراني استاني ما بين شهرستانهاي استان بر اساس شاخص هاي تاثير گذار

سازمان مديريت و برنامه ریزي استان

38

مستند سازي عملكرد آموزشهلي كوتاه مدت با تاكيد بر سمينارهاي تحول اداري و دوره هاي مديران به تفكيك شهرستانهاي استان

سازمان مديريت و برنامه ریزي استان

39

بررسي اثر بخشي دوره هاي آموزشي مديران پايه استان

سازمان مديريت و برنامه ریزي استان

40

بررسي عوامل موثر بر كارايي فني پرورش ميگو استان

سازمان مديريت و برنامه ریزي استان

41

تعيين ميزان برخورداري روستاهاي استان از شاخص هاي توسعه (آب، برق، راه، فضاي آموزشي، خانه بهداشت و ...) تا پايان سال 1384

سازمان مديريت و برنامه ریزي استان

42

بررسي و ارائه راهكارهاي افزايش ايمني و كاهش تصادفات در شهرهاي استان

سازمان مديريت و برنامه ریزي استان

43

بررسي الگوي رشد و گسترش كالبدي شهرها

سازمان مديريت و برنامه ریزي استان

44

بررسي و تحليل وضعيت فضاي سبز شهرهاي استان

سازمان مديريت و برنامه ریزي استان

45

بررسي وضعيت تاسيسات توزيع و ذخيره آب در شهرستانهاي استان و برنامه ريزي و

اولويت بندي براي بهبود وضعيت موجود

سازمان مديريت و برنامه ریزي استان

46

بررسي عملكرد شهركهاي صنعتي طي سالهاي برنامه سوم و نقش آن  در توسعه صنعتي استان

سازمان مديريت و برنامه ریزي استان

47

بررسي و ضعيت صادرات غير نفتي استان و تحليل شاخص هاي آن

طي سالهاي برنامه سوم

سازمان مديريت و برنامه ریزي استان

48

حفاظت از گونه هاي جانوري نادر،حمايت شده و در معرض خطر تهديد(بندرعباس، لنگه، خمير و ...)

اداره كل محيط زيست استان هرمزگان

49

جلو گيري و كاهش آلودگي رودخانه مهران

اداره كل محيط زيست استان هرمزگان

50

بررسي عوامل مؤثر بر رسوب زايي و ارائه مدلهاي همبستگي براورد رسوب در حوضه آبريز ميناب

شركت آب و منطقه اي استان هرمزگان

51

مناسب ترين روش و رابطه بين تبخير و ارائه مدل رياضي آن در دشتها

شركت آب و منطقه اي استان هرمزگان

52

جلوگيري و کاهش آلودگي رودخانه کل

محيط زيست

53

حفاظت از گونه هاي جانوري نادر، حمايت شده ودر معرض خطر (دلفين و نهنگ)

محيط زيست

54

مطالعه و تدوين مرمت و احيا بافت قديمي بندرلافت قشم

ميراث فرهنگي

55

مطالعات امکان سنجي بازارچه صنايع دستي استان هرمزگان

ميراث فرهنگي

56

مقايسه ميزان وابستگي جمعيت پرندگان آبزي و کنار آبزي به دو نوع مانگرو حرا و چندل و تعيين ضرايب همبستگي تنوع و تراکم پرندگان به ميکرو و ماکرو کليماي مناطق رويشگاهي مانگرو مورد نظر

اداره كل محيط زيست استان هرمزگان

57

مطالعه بافت شهر هرمز

 

58

مطالعه جامع مدیریت انرژی برق در شهرک صنعتی بندرعباس

 

59

استخراج دسته منحني هاي شدت، مدت، فراواني (IDF) و مقدار، مساحت، مدت (DAD) بارندگي ها وارائه مدل رياضي در استان هرمزگان

 

60

تعيين پراكنش، تنوع، تراكم و توده زنده علفهاي دريايي خليج فارس و درياي عمان، محدوده استان هرمزگان

اداره كل محيط زيست استان هرمزگان

61

انجام طرح تهيه نقشه اكتشافات ناحيه اي در سطح شهرستان بندر لنگه

سازمان صنايع ومعادن استان هرمزگان

62

انجام طرح تهيه نقشه اكتشافات ناحيه اي در سطح شهرستان پارسيان

سازمان صنايع ومعادن استان هرمزگان

63

انجام طرح تهيه نقشه اكتشافات ناحيه اي در سطح شهرستان بستك

سازمان صنايع ومعادن استان هرمزگان

64

تهيه اطلس  صنايع دستي شرق استان هرمزگان

سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري هرمزگان

65بررسي وضعيت زيستي وپراكندگي خانواده گربه سانان (Felidae) در استان هرمزگاناداره كل حفاظت محيط زيست هرمزگان
66انجام امور پژوهشي مربوط به سر شماري پستانداران وپرندگان در حوزه استان هرمزگاناداره كل حفاظت محيط زيست هرمزگان
67شناسايي فون وفلور رودخانه شور (حوزه آبخيز و مصب)، شناسايي عوامل تهديد و ارائه راهكارهاي حفاظتياداره كل حفاظت محيط زيست هرمزگان
68مطالعه چشمه هاي آبگرم غرب استان هرمزگاناداره كل ميراث فرهنگي –صنايع دستي وگردشگري
69بررسي علل وعوامل ارتكاب جرم پس از آزادي از زندان (نمونه موردي زندانيان شهر بندر عباسسازمان زتدان ها هرمزگان
70بررسي ميزان قانون پذيري وقانون گريزي در شهر بندرعباس با تاكبد بر عوامل فرهنگي _ اجتماعي موثر بر آنفرماندهي نيروي انتظامي هرمزگان
71بررسی منشا رسوب­گذاری در منطقه حفاظت شده حرا رود گز و ارائه راهکارهای مدیریتیاداره كل حفاظت محيط زيست هرمزگان
72بررسی منشا رسوب­گذاری در منطقه حفاظت شده جاسک شرقی و ارائه راهکارهای مدیریتیاداره كل حفاظت محيط زيست هرمزگان
73بررسی منشا رسوب­گذاری در منطقه حفاظت شده گابریک و ارائه راهکارهای مدیریتیاداره كل حفاظت محيط زيست هرمزگان
74ارزیابی سریع تالاب بین المللی خور خوراناداره كل حفاظت محيط زيست هرمزگان
75بررسی پارامترهای موثر بر عملکرد بیوراکتورهای نوین رشد تلفیقی (USBF ارتقاء یافته) در تصفیه فاضلاب شهر بندرعباسشرکت آب و فاضلاب هرمزگان
76بررسي پراكندگي و برآورد جمعيت پلنگ ايراني در منطقه حفاظت شده ذخيره­گاه زيست كره گنواداره كل حفاظت محيط زيست هرمزگان  
77بررسي عوامل اجتماعي و فرهنگي موثر بر اميد به آينده در ميان جوانان (استان هرمزگان)اداره كل حفاظت محيط زيست هرمزگان  
78بررسي آسيبهاي اجتماعي نوپديد در ميان جوانان استان هرمزگاناداره كل حفاظت محيط زيست هرمزگان  
79بررسي و مطالعه اكولوژيكي رودخانه خدابست بشاگرداداره كل حفاظت محيط زيست هرمزگان