امروز یکشنبه ۰۶ خرداد ۱۳۹۷
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

کارکنان صندوق رفاه

شرح وظايف كاركنان:

خانم پروانه جمعه زاده- حسابدار :

·         ثبت فيشهاي واريزي

·         ثبت وام هاي كوتاه مدت شهريه

·         تحويل مدارك  وام هاي نقدي

·         ثبت و صدور چك وام هاي نقدي

·         تحويل چك و سفته هاي ضمانت وام

·         استرداد اسناد تضمين به دانشجو بعد از تسويه وام ها

خانم معصومه اخشابي- حسابدار :

·         ثبت فيشهاي واريزي

·         ثبت وام هاي كوتاه مدت شهريه

·         تحويل مدارك  وام هاي بلند مدت وزارت علوم  

·         ثبت وام هاي بلند مدت وزارت علوم  

·         صدور دفترچه اقساط و تسويه وام هاي بلند مدت وزارت علوم  

خانم زهرا عظيمي –مسئول صندوق رفاه دانشجويي

·         مديريت منابع صندوق در خصوص دريافتها و پرداختها به نحوي كه همه دانشجويان بتوانند به موقع از تسهيلات صندوق رفاه استفاده نمايند.

·         نظارت بر حسن اجراي كليه امور صندوق رفاه