امروز شنبه ۰۴ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

آزمايشگاه شيمي تجزيه - شيمي فيزيك

كارشناس آزمايشگاه :  هــاني داوري

 

شرح آزمايشات انجام شده : شيمي تجزيه 1 : نمونه برداري . تعيين آهن به روش وزن سنجي . تعيين نيكل در فولاد . تيراسيون رسوبي . تيراسيون كمپلكوتري . تعيين غلظت اسيدها و تيراسيون با استفاده از PHمتر . بررسي محلول هاي بافر...

شيمي تجزيه 2 :‌ تيراسيون اسيد و باز با استفاده از هدايت سنج . تيراسيون اسيد و باز با استفاده از PHمتر . بررسي انجام واكنش ها با استفاده از پتانسيومتر. بررسي مقاومت الكتريكي با استفاده از ميكروآمپرمتر. تعيين جريان مدار با استفاده از كولومتر

شيمي فيزيك 1 :‌كا لريمتر . اندازه گيري آنتالپي استاندارد انحلال . اندازه گيري ويسكوزيسته مايعات به روش استوك . اثر دما بر حلاليت . اندازه گيري فشار بخار يك مايع ...

 

درس هاي ارائه شده : شيمي تجزيه 2و1 . شيمي فيزيك 2و1

 

 

رشته هاي مرتبط : فيزيك

 

دستگاه ها وابزارهاي مهم : سانتريفيوژ . شيكر . هدايت سنج . پتانسيومتر . كوره . ميكروآمپرمتر . PHمتر . اهم متر . كولومتر . رفراكتومتر . ترازوي ديجيتال