امروز یکشنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

آخرين زمان انتخاب واحد (دانشجويان ورودي 1391 و ما قبل آن)

كليه دانشجويان ورودي 1391 و ماقبل آن ، كه تاكنون اقدام به انتخاب واحد ننموده اند مي توانند از روز 5/7/92 الي 12/7/92 هم زمان با شروع حذف و اضافه، اقدام به انتخاب احد با تاخير نمايند. قابل ذكر است كه پس از اتمام تاريخ فوق، امكان انتخاب واحد وجود نخواهد داشت .

                                                  حوزه معاونت آموزشي دانشگاه / 31/6/92