امروز چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

دفتر ارتباط با صنعت و جامعه

برنامه هاي آتي اداره ارتباط با صنعت در سال جاري

برنامه هاي آتي دفتر:

- برگزاري دوره هاي ارتقاء پايه مهندسان  ( حداقل 40 دوره)
- برگزاري مسابقه علمي پلهاي ماكاروني.
-
برگزاري دور سوم مسابقه بتن پرمقاومت.

- برگزاري مسابقه برنامه نويسي كامپيوتر

- برگزاري مسابقه سازه محافظ تخم مرغ

- برگزاري كارگاه هاي علمي پژوهشي

- برگزاري جشنواره مناسبتهاي مهم

- برگزاري جشنواره پژوهشي

- برگزاري نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشي
- برگزاري حداقل 30سخنراني علمي.
-
امور روزانه دفتر از قبيل صدور معرفي نامه و انجام بازديدهاي علمي.
-
انعقاد تفاهم نامه آموزشي – تحقيقاتي با ادارات.
-
برگزاري نمايشگاه كتاب.

-برگزاري همايشهاي ملي (حداقل 2 همايش)