امروز شنبه ۰۴ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری

اعضای هیات علمی دانشکده

ردیفنام و نام خانوادگیمرتبه علمیایمیل
1فرشته مظهری آزادمربی--
2سمیه سلطانی نژادمربی--
3رویا موسی زادهمربی (دانشجوی دکترا)--
4الهام صادقی فرمربی--
5رحمان مهدی زادهمربي (دانشجوی دکترا) 
6شیلان عزیزیمربی 
7اشرف بیرامیدکترا