امروز شنبه ۰۴ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

مدیران و کارشناسان آموزشی دانشکده علوم پایه

مدیران گروه دانشکده علوم پایه

رشته تحصیلیکارشناسیکارشناسی ارشد
فیزیکدکتر مهدیه عباسلو-
ریاضیدکتر مهدیه عباسلودکتر مهدیه عباسلو
زمین شناسیدکتر جمال سیدطراحدکتر جمال سیدطراح
شیمیدکتر فرید معین پور-

کارشناسان گروههای آموزشی دانشکده علوم پایه