امروز چهارشنبه ۰۱ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

دانشكده علوم انساني

رشته های دانشکده علوم انسانی به تفکیک مقاطع تحصیلی

کارشناسی پیوسته

حقوق

حسابداري

الهيات و معارف اسلامي - فقه و مباني حقوق اسلامي

فلسفه و كلام اسلامي

امور گمركي

روزنامه نگاري

علوم اقتصادي - اقتصاد بازرگاني

علوم تربيتي - مديريت و برنامه ريزي آموزشي

مترجمي زبان انگليسي

كارشناسي ناپيوسته

آموزش ديني و عربي

آموزش و پرورش ابتدائي

كارشناسي ارشد

آموزش زبان انگليسي

مترجمي زبان انگليسي

حقوق جزا و جرم شناسي

حقوق خصوصي

حقوق عمومي

علوم اقتصادي

حسابداري

روانشناسی بالینی

روانشناسی عمومی

روانشناسی تربیتی

زبان و ادبیات فارسی

علوم اجتماعی - جامعه شناسی

مدیریت آموزشی

مدیریت اجرائی

آموزش و بهسازی منابع انسانی

مدیریت ورزشی

دكترا

حسابداری

مدیریت آموزشی

روانشناسی تربیتی

روانشناسی عمومی

حقوق کیفری و جرم شناسی

حقوق عمومی