امروز چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

باشگاه پژوهشگران جوان

شرايط عضويت داوطلبان به عنوان استعداد هاي درخشان باشگاه

نحوه پذيرش اعضا


1- پذيرش اعضاي استعداد درخشان و نخبه از بين اعضاي عادي باشگاه صورت مي گيرد.
2- سن متقاضيان هنگام ارائه درخواست عضويت نبايستي بيش از 40 سال باشد.
3- كساني كه حداقل 10 امتياز در مقطع كارداني، 15 امتياز در مقطع كارشناسي، 25 امتياز در مقطع كارشناسي ارشد و در مقطع دكتري تخصصي 35 امتياز از امتياز كل را كسب نمايند به عنوان عضوفعال،كساني كه حداقل 70  امتياز از امتياز كل را كسب نمايند به عنوان "استعدادهاي درخشان" و افرادي كه حداقل 140 امتياز از امتياز كل را كسب نمايند ، به عنوان "نخبه" معرفي مي شوند.
این امتیازات شامل موارد زیر می باشند :
1- فعاليتهاي آموزشي : حداكثر امتياز قابل احتساب  70 می باشد.
2- فعاليتهاي پژوهشي و فناوري : كسب حداقل امتياز جهت عضويت فعال 10 امتياز، عضويت استعداد درخشان 20 و جهت عضويت نخبگي 40 امتياز الزامي مي باشد.
3- فعاليتهاي فرهنگي،تربيتي و اجتماعي : كسب حداقل 10 امتياز جهت عضويت الزامي مي باشد.
مدت عضويت
اعتبار كارت عضويت 5 سال مي باشد و تمديد مدت زمان عضويت طبق مقررات و ضوابط باشگاه خواهد بود. شرايط احراز استعدادهاي درخشان و نخبگي در حوزه هاي مختلف در تعيين و احراز شرايط استعدادهاي درخشان و نخبگي در حوزه هاي مختلف و همچنين اعطاي امتياز به هر يك از آنها ، فرآيندهاي تعريف و تجربه شده در موسسات و نهادهاي علمي هر بخش پذيرفته شده و معيارها و شاخص هاي وضع شده در صورت نياز با توجه به جهت گيري علمي در كشور و دانشگاه، تقويت و يا اصلاح مي گردد.
مزاياي عضويت
عضو استعدادهاي درخشان و نخبگان در اولويت دريافت تسهيلات و امتيازات باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان نسبت به اعضاي عادي بوده و مي تواند علاوه بر برخورداري از مزاياي تسهيلات اعضا در باشگاه به ميزان 5/1 برابر اعضاي عادي، از تسهيلات زير نيز با تاييد كميته برخوردار گردد:
-امكان ادامه تحصيل در دانشگاه آزاد اسلامي در رشته مرتبط با استفاده از امتياز پذيرش بدون آزمون در مقطع بالاتر، براساس مقررات شوراي هدايت استعدادهاي درخشان دانشگاه آزاد اسلامي
-استفاده از سهميه بورس تحصيلي دكتري تخصصي با توجه به امتياز كسب شده حسب نظر كميته
-استفاده از پژوهانه با توجه به امتياز كسب شده حسب نظر كميته تعيين اولويت
- در شرايط مساوي عضو استعداد درخشان باشگاه كه واجد شرايط استخدام در هيات علمي بوده و به هر دليلي به غير از عدم اولويت در توانايي علمي و صلاحيت عمومي (مانند: عدم وجود مجوز استخدامي، بند ز قانون برنامه پنجم توسعه، اولويت بومي و جنسيت و ...) مورد پذيرش قرار نگرفته باشد به واحدهاي دانشگاهي اجازه داده مي شود اين دسته از افراد را جذب نموده و هيات هاي مركزي جذب در استانها موظف هستند در خصوص اخذ مجوزهاي لازم اقدامات مقتضي را بعمل آورند.
-برخورداري از جايزه ويژه ساليانه باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان با توجه به فعاليتهاي علمي صورت گرفته و امتياز كسب شده در هر سال تحصيلي حسب نظر كميته
تبصره 1 : بورس تحصيلي فقط براي داخل ايران اعطا خواهد شد.
تبصره 2 : درخواست امكانات مورد نياز اعضا، توسط معاونت استعدادهاي درخشان و نخبگان پيش بيني و پس از تائيد كميته تامين مي گردد.