امروز چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

باشگاه پژوهشگران جوان

اهداف كلانِ باشگاه

اهداف كلانِ باشگاه را مي توان به شرح زير بيان داشت: 

1-بروز و ظهور خلاقيت هاي اعضاي باشگاه در زمينه هاي گوناگون علمي، پژوهشي، آموزشي و كارآفريني.

2-ارتقاي سطح كيفي اعضاي باشگاه در ابعاد مختلف فرهنگي، علمي، پژوهشي، آموزشي و كارآفريني.

3-ايجاد و تقويت روحيه انجام كار گروهي در بين اعضاي باشگاه و ساماندهي آنان در فعاليت هاي گروهي.

4-هدايت و تقويت استعدادهاي اعضاي باشگاه براي تأمين نيازهاي علمي  پژوهشي كشور

 

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان در مركز هر منطقة دانشگاه آزاد اسلامي

 

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان در مركز هر منطقة دانشگاه آزاد اسلامي و نيز در مركز هر استان كشور، يك باشگاه تأسيس مي كند تا برنامه هاي مصوب باشگاه را در سطح شهري، منطقه اي و كشوري به عهده داشته باشد. به طور كلي وظايف باشگاه ها در واحدها به شرح زير مي باشد:

 

•  اطلاع رساني به دانشجويان، به منظور شناسايي و جذب افراد واجد شرايط جهت عضويت.

•  بررسي تقاضاي متقاضيان عضويت در باشگاه در چارچوب آئين نامه هاي مربوط.

•  برگزاري جلسات ماهيانه با اعضاي باشگاه و بررسي پيشنهادات و انتقادات آنها و ارجاع به ستاد مركزي باشگاه.

•  تشكيل كارگروه هاي علمي- پژوهشي از ميان اعضاي باشگاه با توجه به رشته هاي تحصيلي و علاقه ايشان.

 • شناسايي افراد واجد شرايط جهت عضويت در حوزه استعداد درخشان باشگاه و تشكيل پرونده براي ايشان و انعكاس به ستاد باشگاه براي بررسي و تصميم گيري.

•  برنامه ريزي جهت اجراي فعاليت هاي باشگاه در محورهاي پژوهشي، فرهنگي، پذيرش، تسهيلات و جذب استعدادهاي درخشان، پشتيباني و كار آفريني و تدوين تقويم اجراي اين فعاليت ها به صورت ساليانه.

•  بررسي طرح هاي پژوهشي اعضا و اخذ مصوبه شوراي باشگاه واحد و انعقاد قرارداد با متقاضيان طرح هاي مصوب و نظارت بر حسن اجراي آنها، بر اساس آئين نامه و روش اجرايي مربوط.

•  انجام بررسي هاي لازم و ارائه پيشنهادات در زمينه برگزاري همايش ها در سطوح بين المللي، ملي، منطقه اي و محلي به ستاد مركزي باشگاه در چارچوب مقررات مصوب.

•  برگزاري نمايشگاه دستاوردهاي اعضاي باشگاه در زمينه هاي علمي، پژوهشي، اختراعات، فرهنگي و... در مناسبت هاي خاص.

•  برگزاري دوره هاي آموزشي جهت متقاضيان با توجه به نيازهاي آموزشي ايشان، از طريق نياز سنجي هاي به عمل آمده و مبتني بر مقررات مربوط.

برگزاي جلسات فرهنگي در قالب سخنراني، اردوهاي فرهنگي و ديدار با چهره هاي فرهيخته فرهنگي و ديني در سطوح ملي، منطقه اي و محلي.

•  برگزاري جلسات سخنراني هاي علمي، پرسش و پاسخ و بازديدهاي علمي از مراكز صنعتي، اجرايي و تحقيقاتي.

•  تلاش در جهت شناسايي و جذب هرچه بيشتر حاميان براي مشاركت در برگزاري همايش هاي مصوب در چار چوب ضوابط مصوب.

•  بررسي بخشنامه ها، آئين نامه ها و روش هاي اجرايي جاري و ارائه پيشنهادات اصلاحي

 

•  اهتمام در برگزاري جلسات شوراي باشگاه واحد در زمان مقرر و پيگيري مصوبات آن به عنوان دبير شورا.

•  تهيه و تدوين برنامه و بودجه ساليانه باشگاه واحد و انعكاس به ستاد باشگاه، پس از تصويب شوراي باشگاه واحد، بر اساس بخشنامه هاي ابلاغي و در محدوده زماني تعيين شده.

 • تلاش درجهت اختصاص هرچه بيشتر و عادلانه تسهيلات به اعضا در چار چوب آئين نامه هاي اجرايي مصوب.

•  بررسي نيازهاي باشگاه واحد در زمينه تجهيزات لازم و هماهنگي با مسئولين مر بوط در واحد، جهت تأمين آنها.

•  هماهنگي با مسئولين واحد دانشگاهي به منظور اختصاص فضاي مناسب جهت فعاليت هاي باشگاه.

•  به كارگيري انواع شيوه هاي مناسب اطلاع رساني، از قبيل: نصب تابلوهاي اطلاع رساني و تأمين محتواي آنها، انعكاس يافته هاي اعضا

و مصاحبه با رسانه هاي محلي؛ به منظور افزايش علاقه اعضا به انجام فعاليتهاي علمي پژوهشي فرهنگي و جذب همه واجدين شرائط

عضويت.

مشاركت با ستاد باشگاه در ايجاد بانك هاي اطلاعاتي مختلف مورد نياز، از جمله اعضا، مراكز تحقيقاتي و صنعتي، شخصيت هاي

علمي و فرهنگي و... .

ارسال گزارش هاي ادواري مورد درخواست ستاد باشگاه در محدوده هاي زماني تعيين شده.

فعال سازي اتاق فكر و كارگروه هاي تخصصي اعضا.

تلاش هرچه بيشتر در ايجاد ارتباط و تعامل گروه هاي كاري و تخصصي اعضا با صنايع و دستگاه هاي اجرايي و تحقيقاتي مرتبط، به

منظور هدايت آنها به تعريف و اجراي طرحهاي پژوهشي اولويت دار كشور.

.