امروز یکشنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

اطلاعيه هاي آموزشي و دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس

تمديد انتخاب واحد دانشجويان ورودي هاي 94 وما قبل آن

باتوجه به درخواست تعدادي ازدانشجويان كه موفق به انتخاب واحد نشده اند ، انتخاب واحد ازروزچهارشنبه 95/7/28  الي شنبه 8/1/ 95 تمديد مي گردد ، قابل ذكر است كه اين تاريخ آخرين زمان انتخاب واحد خواهدبود و به هيچ عنوان تمديد نخواهد شد . درغيراينصورت دانشجوياني كه موفق به انتخاب واحد نشوندمي بايستي مرخصي تحصيلي اخذ نمايند.