امروز پنج شنبه ۰۱ فروردين ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

اداره فوق برنامه دانشگاه

اداره فوق برنامه

اداره فوق برنامه یکی از زیر مجموعه های معاونت دانشجوئی می باشد . مسئوولیت این قسمت از حوزه معاونت دانشجوئی بر عهده خانم صدیقه مختاری می باشد .

 

شرح وظایف امور فوق برنامه:

1- تهیه و تنظیم پرونده های تخفیفات دو دانشجوئی و همچنین انجام امورات مربوط به آنها

2- پیگیری و تنظیم پرونده های تخفیفات دانشجوئی مربوط به سایر موارد

3- پیگیری و مکاتبه با سازمان مرکزی در خصوص تخفیف دانشجویانی که بیماریهای خاص دارند

4- ثبت نام دانشجویانی که قرار است به صورت همکار دانشجوئی در دانشگاه به کار گرفته شوند

5- تهیه و تنظیم اسناد حقوقی کلیه دانشجویانی که به صورت همکار دانشجوئی در دانشگاه مشغول به کار هستند

6- ارسال گزارشات تنظیم شده همکار دانشجوئی به سازمان مرکزی در پایان هر ترم

7- پیگیری و برگزاری جشن فارغ التحصیلی دانشجوئی