امروز چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

اداره فارغ التحصیلان

شرايط تحويل مدارك موقت و دانشنامه پايان تحصيلات كليه رشته ها

شرايط تحويل مدارك موقت و دانشنامه پايان تحصيلات كليه رشته ها

عطف به بخشنامه شماره 34/162132 مورخ31/4/89 مدارک فارغ التحصیلان اعم از گواهینامه موقت و یا دانشنامه تنها به شخص فارغ التحصیل و یا وکیل رسمی دانشجو  با دردست داشتن کارت شناسایی معتبرتحویل داده می شود. همچنین عطف به بخشنامه شماره 127038/34 مورخ14/7/80 تحویل مدارک دانشنامه ضمن رعایت مفاد بخشنامه فوق، فقط در صورت عودت اصل گواهینامه موقت به دانشگاه  امکان پذیر می باشد. ضمناً  رعایت موارد ذیل الزامیست:

1- تحويل گواهينامه موقت منوط به تسويه حساب كامل با دانشگاه مي باشد.

2- تحويل گواهينامه موقت براي مقاطع كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي ارشد ناپيوسته منوط به نداشتن تعهد خاصي براي مقطع قبلي مي باشد.

3- فارغ التحصيلان كه از شرايط بورسيه استفاده كرده اند هيچگونه مدركي به آنها تحويل نمي گرددو مدارك صرفاً براي سازمان بورس كننده ارسال مي گردد.

4- برای دریافت دانشنامه، ارائه گواهي تسويه حساب از صندوق رفاه دانشگاه براي فارغ التحصيلان كه از وام كوتاه مدت بعد از فراغت از تحصيل استفاده كرده اندضروریست.

شرايط تحويل مدرك به فارغ التحصيلان مشمول علاوه بر مدارك بالا ملزم به ارائه يكي از مدارك ذيل نيز        مي باشد.

1- اصل كارت پايان خدمت و يك برگ تصوير آن

2- كارت معافيت دائم يا موقت ( اعتبار معافيت موقت نمي بايستي تمام شده باشد) به همراه يك برگ تصوير آن .

3- گواهي اشتغال به خدمت در وزارت های  بهداشت و درمان - آموزش و پرورش –سازمان كشتيراني جمهوري اسلامي ايران- آموزشگاه فنوان هواپيمائي در ارتباط با متعهدين خدمت در سازمان مذكور .

4- گواهي از نيروهاي نظامي و انتظامي مبني بر استخدام در نيروهاي مذكور.

5- گواهي اشتغال به خدمت دوره ضرورت از نيروهاي نظامي و انتظامي بدون قيد غيبت

6- گواهي اشتغال به تحصيل در مقطع دانشگاهي بالاتر.

7- اصل برگه اعزام به خدمت بدون مهر غيبت و در مدت اعتبار آن به همراه يك برگ تصوير آن.

8- گواهي هاي صادره از سوي سازمان وظيفه عمومي يا معافيت وظيفه عمومي فرماندهي انتظامي استانها.(مبني بر معافيت هاي خاص و يا آماده نبودن كارت پايان خدمت)