امروز شنبه ۰۴ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

اداره رسیدگی به اسناد

اداره رسیدگی به اسناد

مسئول اداره رسیدگی به اسناد: خانم لیلا غفوریانشرح وظايف:
1- رسیدگی اسناد حسابداری
2- کلیه کارهای مربوط به امور مالی مراکز تابعه و رسيدگي اسناد و اطلاعات مالي براساس ترازنامه ها
3- پیگیری حسابهای فی مابین وكليه مطالبات مربوطه
4- انجام تشريفات اوليه مربوط به تهيه تراز واحد و مراکز و متفرقه و پيگيري ارسال آنها به مراجع مورد نظر
5- تنظیم صورت وضعیتهای پیمانکاران و نظارت در حسن اجراي پرداختها
6- پيگيري امور مربوط به سازمان تامین اجتماعی جهت دریافت مفاصا حساب پیمانکاران
7- پیگیری ارسال ترازهای آزمایشی ماهیانه واحد و مراکز و يادداشتهاي همراه آن

 

مسئولیت بخش اموال بر عهده خانم بهاره میرزاده می باشد.
شرح وظايف:
الف)رسیدگی اسناد انبارواختصاص شماره اموال به اثاثه ها
ب)ثبت اثاثه های خریداری شده وموجود درسیستم EXCeLوASSET
پ)تحویل وتحول اموال همکاران
ت)رفع مغایرت حساب اموال
ج)نگهداری حساب واسناد مربوط به خودروها وساختمانهای دانشگاه
چ)محاسبه استهلاک داراییهای دانشگاه
خ)نگهداری حساب تاسیسات ودیگر تجهیزات دانشگاه
ج)نظارت بر اموال موجود دانشگاه و كنترل ورود و خروج هاي اموال
د)اموال گرداني در فواصل زماني مشخص