امروز چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

اداره درآمد

امور شهريه

مسئول این قسمت آقاي عقيل پيش دار می باشند .

شرح وظايف:
ارائه خدمات مرتبط به مسائل مالي دانشجويان و تعريف آن در سيستم مكانيزه شامل:
1-  تعريف شهريه ها بر اساس بخشنامه هاي سازمان مركزي
2-  آماده كردن فايلهاي سيستم مكانيزه براي ترم جديد وبستن حساب مرتبط به ترمي كه گذشته است.
3- تعريف موارد مرتبط به واحدهاي بورس كننده و تامين كننده هزينه دانشجو و ارسال صورتحساب براي آنها و پيگيري به منظور وصول وجوه
4- اخذ تضمين هاي مربوط به مدرك تحصيلي – ثبت و ضبط آنها-نگهداري و بايگاني به منظور استفاده در صورت لزوم
5- ثبت فيشها و اعلاميه هاي مرتبط به سيستم مكانيزه در برنامه هاي مورد استفاده
6- محاسبه هزينه هاي انصراف و تسويه حساب هاي جاري
7- اعمال وامهاي مورد درخواست دانشجويان در سيستم شهريه و كسر از حساب بدهي آنها.
8- بررسي كار دانشجويي و اعمال حق الزحمه آنها بر اساس كاركردهاي تائيد شده حوزه هاي مربوطه.
9- استرداد شهريه دانشجويان بستانكار –جابه جائيهاي في مابين –خوابگاه –سلف و....   .
10- همكاري با بنياد شهيد- كميته امداد- بهزیستی و ....   .
11- محاسبات تخفيف هاي 13 گانه ،براساس بخشنامه و  طي مراحل تائيد مربوطه.
12- ثبت فيشهاي بانكي وجوهات متفرقه واريزي دانشجويان.