امروز چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

اداره درآمد

دايره صدورچك

مسئولیت این قسمت برعهده خانم صدیقه ضیاء پور

شرح وظايف:
الف)صدور چك هاي اسناد صادره توسط دايره صدور سند
ب)پيگيري و تحويل چكهاي صادره به صاحبان آنها
پ)الصاق موارد تائيد پرداخت به سندهاي مربوطه
ت)پيگيري و مساعدت تكميل امضاهاي اسناد حسابداري به منظور پرداخت و آماده شدن چك
ث)پاسخگويي به ذينفعان درخصوص ميزان مطالبات و زمان پرداخت
ج)كنترل چكهاي سررسید و رعايت و كنترل ذخائر مالي در زمان پرداخت
تحصيلدار:آقاي رامين حيدري پوري
------وظایف
الف)پيگيري و انجام كليه حوالجات و چک های بین بانکی
ب)پيگيري كليه مطالبات مرتبط به امور مالي با سازمانها،ارگانها،و شركتها
پ)ارسال ترازها و ضمايم و اطلاعات لازم به سازمان و جمع آوري آنها به منظور بهره
ت)پيگيري و مساعدت امور مربوط به حق التدريس و حقوق و توزيع فيش هاي حقوقي
ث)پيگيري و مساعدت موارد مربوط به مالياتهاي پيمانكاري و حقوق و ...  .
ج )پیگیری و مساعدت در تحویل نامه های اداری مربوط به امور مالی به همکاران