امروز چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

اداره حسابداری

حسابدار انبار

مسئوولیت این قسمت برعهده خانم بنفشه مرتضی زاده شرح وظايف:

الف)ثبت رسيدهاي ريالي انبار
ب)ثبت درخواستها و حواله هاي انبارو قيمت گذاري آنها
پ)تنظيم سند مربوط به حواله هاي انبار وارسال به برنامه حسابداري
ت)ثبت دفاتر قانوني روزنام ه و كل
ث)آماده سازي اطلاعات و آمار جهت شمارش پايان سال
ج)مساعدت در شمارش و كنترل كسري و اضافي احتمالي موجودي انبار
د)ارائه اطلاعات كامل از موجوديهاي ريالي كالاهاي موجود در انبار