امروز چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

اداره حسابداری

حقوق و دستمزد

مسئول این قسمت جناب آقای عظیم اکبری میباشد

وظایف :

1- پرداخت حقوق به کارکنان و هیات علمی

2- پرداخت حق الزحمه ی حق التدریس به اساتید

3- پرداخت حق الزحمه ی مشاوره، راهنماو داوری به اساتید