امروز شنبه ۰۴ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

اداره حسابداری

مسئول اداره حسابداری: آقاي مصطفي درويش زاده

شرح وظايف:
ثبت و طبقه بندي فعاليتها بر اساس نوع و ماهيت و رعايت استاندارهاي مربوطه در اسناد و مدارك مالي در دفاتر قانوني و تهيه و استخراج صورتهاي مالي و گزارشهاي مورد نياز با همكاري دواير مربوطه.

دفاتر و قسمتهای زیر مجموعه این اداره عبارتند از :