امروز چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

اداره تربیت بدنی

عناوین قهرمانی در بخش خواهران

·         مقام اول تیمی مسابقات شطرنج در سال 81

·         مقام دوم تیمی مسابقات تنیس روی میز در سال 80

·         مقام سوم تیمی مسابقات بدمینتون در سال 81

·         مقام دوم تیمی مسابقات والیبال در سال 81

·         مقام دوم تیمی مسابقات بسکتبال در سال 81

·         مقام دوم تیمی مسابقات آمادگی جسمانی در سال 81

·         مقام دوم تیمی مسابقات والیبال در سال 81

·         مقام دوم تیمی مسابقات بسکتبال در سال 82

·         مقام دوم تیمی مسابقات تنیس روی میز در سال 82

·         مقام سوم تیمی مسابقات هندبال در سال 82

·         مقام اول تیمی مسابقات تنیس روی میز در سال 82

·         مقام دوم تیمی مسابقات فوتسال در سال 83

·         مقام اول تیمی مسابقات بسکتبال در سال 83

·         مقام اول تیمی مسابقات شطرنج در سال 85

·         مقام سوم تیمی مسابقات کاراته در سال 85

·         مقام دوم تیمی مسابقات تنیس روی میز در سال 85

·         مقام سوم تیمی مسابقات بدمینتون در سال 85

·         مقام اول تیمی مسابقات هندبال در سال 85

·         مقام اول تیمی مسابقات فوتسال در سال 85

·         مقام دوم تیمی مسابقات تنیس روی میز در سال 86

·         مقام دوم تیمی مسابقات شطرنج در سال 86

·         مقام سوم تیمی مسابقات بدمینتون در سال 86

·         مقام سوم تیمی مسابقات کاراته در سال 86

·         كسب مقام اول تيمي منطقه 7 در رشته بدمينتون در سال 88

·         كسب مقام دوم تيمي منطقه 7 در رشته تنيس روي ميز  در سال 88

·         كسب مقام دوم تيمي منطقه 7 در رشته شطرنج در سال 88

·         كسب مقام اول منطقه 7 در رشته فوتسال در سال 88

·         كسب مقام سوم منطقه 7 در رشته كاراته در سال 88

·         كسب مقام اول  منطقه 7 در رشته بدمينتون در سال 88

·         كسب مقام دوم تيمي منطقه 15 در رشته كاراته در سال 90

·         كسب مقام اول شطرنج منطقه 15 در سال 92