امروز چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

اداره تربیت بدنی

عناوین قهرمانی در بخش برادران

·         مقام دوم تیمی مسابقات تکونداو در سال 80

·         مقام سوم تیمی مسابقات کشتی آزاد و فرنگی در سال 81

·         مقام سوم تیمی مسابقات دومیدانی در سال 81

·         مقام دوم تیمی مسابقات جودو در سال 81

·         مقام اول تیمی مسابقاتتکواندو در سال 81

·         مقام سوم تیمی مسابقات بسکتبال بدمینتون در سال 81

·         مقام سوم تیمی مسابقات شطرنج در سال 82

·         مقام دوم تیمی مسابقات فوتسال منطقه 7  در سال 83

·         مقام سوم تیمی مسابقات بسکتبال منطقه 7 در سال 85

·         مقام دوم تیمی مسابقات شطرنج  منطقه 7 در سال 85

·         مقام سوم تیمی مسابقات کشتی آزاد منطقه 7  در سال 86

·         مقام سوم تیمی مسابقات کاراته در سال 86

·         كسب مقام سوم مسابقات تكواندو منطقه 7 در سال 88

·         كسب مقام سوم مسابقات جودو منطقه 7 در سال 88

·         كسب مقام اول مسابقات كاراته منطقه 7 در سال 88

·         كسب مقام سوم كشتي آزاد در مسابقات منطقه 7 دانشگاه آزاد اسلامي در سال 88

·         كسب مقام سوم واليبال منطقه 7 در سال 88

·         كسب مقام دوم دو ميداني در مسابقات منطقه 7 دانشگاه آزاد اسلامي در سال 89

·         كسب مقام سوم تيمي در رشته هندبال منطقه 7 دانشگاه آزاد اسلامي در سال 89

·         كسب مقام سوم تنيس روي ميز منطقه 7 در سال 89

·         كسب مقام دوم كشتي آزاد منطقه 15 در سال 90

·         كسب مقام سوم دو وميداني منطقه 15 در سال 90

·         كسب مقام اول كاراته منطقه 15 در سال 90

·         كسب مقام دوم هندبال منطقه 15 در سال 92

·         كسب مقام دوم دو وميداني منطقه 15 در سال 92

·         كسب مقام اول شطرنج منطقه 15 در سال 92