امروز پنج شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

اداره تحصیلات تکمیلی

نحوه گردش کار پایان نامه و فرمها

مرحله

اقدامات

مسئولیت و پیگیری

دانلود فرمها

براخی ضوابط

 

 

انتخاب موضوع

 

 

 

1- انتخاب موضوع

- مشورت با استادان گروه ، انتخاب موضوع ، تعیین استاد راهنما ، مشاور

- تکمیل فرم پروپوزال زیر نظر اساتید راهنما ومشاور و تأئید آن

- تهیه سایر مدارک( انتخاب واحد آخرین نیمسال –تأئیدیه تکراری نبودن موضوع و ... )

- تحویل فرم پروپوزال تايپ شده و سایر مدارک به مدیر گروه تخصصی

دانشجو

فرم پروپوزال

 

فرم تکراری نبودن موضوع

 

 

تصویب

 

 

1- تصویب گروه

 بررسی و طرح پروپوزال در شورای تخصصی گروه و ارسال پروپوزال به شورای پژوهشی در صورت تصویب

گروه تخصصی

دانشجو

 

 

 

2- تصویب شورای پژوهشی

 بررسی و طرح پروپوزال در شورای پژوهشی دانشگاه جهت اخذ کد پایان نامه در صورت تصویب

حوزه معاونت پژوهش و فناوری

  

3- اخذ کد پایان نامه

دریافتکد پایان نامه از سیستم کدینگ پایان نامه سازمان مرکزی دانشگاه

حوزه معاونت پژوهش و فناوری

 

 

 

 

 

اجرای پایان نامه

صدور ابلاغیه

صدور ابلاغیه تصویب پایان نامه توسط حوزه معاونت پژوهش و فناوری، دریافت ابلاغیه ها توسط دانشجو و تحویل به اساتید

حوزه معاونت پژوهش و فناوری- دانشجو

فرم تحویل ابلاغیه به اساتید

 

تحویل گزارش پیشرفت کار

اجرای پایان نامه توسط دانشجو زیر نظر اساتید و تهیه گزارش پیشرفت کار مرحله دوم و سوم و ارائه به دانشگاه

دانشجو

فرم گزارش پیشرفت کار

 

تحویل اولین نسخه پایان نامه

تحویل اولین نسخه پایان نامه به اساتید جهت مطالعه و اظهار نظر

 

دانشجو

 

 

تحویل نسخه نهایی پایان نامه

تحویل نسخه نهایی پایان نامه به اساید جهت مطالعه و اظهار نظر و اخذ تاییدیه اتمام پایان نامه و تحویل به گروه

دانشجو

فرم تایید اتمام پایان نامه

 

تحویل نسخه نهایی پایان نامه و فرم تاییده به دانشگاه

تحویل نسخه نهایی پایان نامه و فرم تاییدیه اتمام پایان نامه به گروه تخصصی

دانشجو

 

 

 

 

 

داوری

اعلام اسامی داوران پیشنهادی

 

 

اعلام اسامی داوران پیشنهادی توسط مدیر گروه تخصصی به معاون پژوهش و فناوری

گروه

 

 

داوری پایان نامه

 

انتخاب داور و ارسال یک نسخه از پایان نامه جهت داوری

 

حوزه معاونت پژوهش و فناوری

  

اعلام نتیجه بررسی داوری

ارسال فرم داوری به گروه تخصصی توسط معاونت پژوهشی

 

 

حوزه معاونت پژوهش و فناوری- گروه

  

اعلام نتیجه داوری به دانشجو

ابلاغ فرم ارزیابی داوری به دانشجو توسط گروه تخصصی

 

 

دانشجو - گروه

  

انجام اصلاحات پایان نامه

انجام اصلاحات پایان نامه در صورت عدم تایید داوری و انجام مراحل مجدد داوری پایان نامه اصلاح شده

دانشجو - گروه

  

 

 

 

دفاعیه

آمادگی دفاع

اعلام آمادگی دانشجو برای انجام دفاع پایان نامه پس از تایید نهایی داور

 

دانشجو- گروه

فرم آمادگی برگزاری جلسه دفاعیه - دانشجو

مجموعه فرم ارائه مقاله جهت اخذ نمره

 

تعیین زمان و مکان دفاع

تعیین زمان و مکان دفاع توسط راهنما،مشاور و داور با پیگیری دانشجو و تحویل فرم به گروه تخصصی

 

 

دانشجو

فرم تاریخ برگزاری دفاع

 

تایید دفاع از طرف گروه

ارسال فرم تعیین زمان و مکان دفاع از طرف گروه تخصصی به معاونت پژوهش و فناوری

 

 

گروه

فرم تایید تاریخ برگزاری دفاع 

 

فرم اطلاعات پایان نامه

 

تسویه حساب

انجام تسویه حساب مقدماتی آموزشی و پژوهشی توسط دانشجو و تحویل فرم به معاونت پژوهش جهت صدور ابلاغ دفاعیه

 

حوزه معاونت پژوهش و فناوری- دانشجو

  

صدور ابلاغ دفاع

صدور ابلاغ برگزاری جلسه دفاعیه حوزه معاونت پژوهشی و تحویل به اساتید راهنما، مشاور و داور توسط دانشجو

 

حوزه معاونت پژوهش و فناوری- دانشجو

فرم اطلاعیه برگزاری دفاعیه

 

فرم درخواست مهلت مقاله

نمره چاپ مقاله

برگزاری جلسه دفاعیه

برگزاری جلسه دفاعیه با حضور اساتید راهنما، مشاور،داور با حضور مدیر گروه تخصصی و نماینده تحصیلات تکمیلی

 

دانشجو - گروه- نماینده تحصیلات تکمیلی

فرم چکیده پایان نامه

 

فرم اطلاعات پایان نامه

 

 

 

تدوین پایان نامه

 

تدوین پایان نامه

تهیه و تدوین پایان نامه مطابق دستورالعمل ها

دانشو

فرم تاییدیه هیات داوران

 

فرم تعهد اصالت رساله و پایان نامه

 

فرم منشور اخلاق پژوهش

راهنمای نگارش پایان نامه

 

تحویل پایان نامه

 

 

تحویل پایان نامه

CD تحویل پایان نامه به اساتید راهنما،مشاور،کتابخانه،گروه تخصصی،تحصیلات تکمیلی، پژهوش بانضمام

دانشجو

فرم تحویل نسخه های پایان نامه