امروز چهارشنبه ۰۱ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

اداره امور خوابگاهها

اامور خوابگاهها یکی از قسمت های حوزه  معاونت دانشجویی است که در ساختمان اداری دانشگاه- طبقه دوم- حوزه معاونت دانشجویی واقع است. مسئولیت اداره امور خوابگاههای دانشگاه بر عهده آقای علیرضا جعفری است.

 

شرح وظایف رئیس اداره امور خوابگاها :

1- تشکیل پرونده خوابگاهی برای دانشجویان جدیدالورود

2- نظارت دقیق بر حضور و غیاب و ورود وخروج دانشجویان و سایر افراد به خوابگاه

3- نظارت بر امور نظافتی خوابگاه

4- نظارت بر سیستم گرمایشی و سرمایشی درفصول مختلف

5- برقراری ارتباط با والدین دانشجویان

6- شناسایی و معرفی دانشجویان دارای مشکلات روحی به حوزه معاونت دانشجویی جهت بهره مندی از خدمات مشاوره ای

7- انتقال پیشنهادات و نقطه نظرات دانشجویان در زمینه ارتقا سطح کیفی خوابگاه ها به حوزه معاونت دانشجویی

8- محاسبه و گزارش ساعات کارکرد عوامل اجرایی

9- ارائه پیشنهادات فرهنگی به منظور بهرهمندی دانشجویان از برنامه ریزی های سیاحتی، زیارتی و فرهنگی

10- همراهی با عوامل تاسیساتی هنگام حضوردر خوابگاهها

11- ارسال گزارش کتبی شامل مشخصات دانشجویانی که نسبت به مقررات کم توجهی می نمایند.

12- کنترل مجوز میهمانان

13- تنظیم گزارش عملکرد هفتگی و ماهیانه جهت ارسال به حوزه معاونت  دانشجویی