امروز چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

اداره آموزش كل

بایگانی آموزش

مسئول : فاطمه گل خیام هنگامی

کارکنان : کلثوم یاراللهی- شریفه رنجبر-ملیحه مهدی زاده

 

شرح وظایف:

-          بایگانی اصل اسناد و مدارک دانشجویان

-          انجام امور تسویه حساب کلیه دانشجویان و فارغالتحصیلان

-          ارسال پرونده های انتقالی به واحد های مختلف

-          بررسی پرونده های انتقالی از سایر واحدها

-          بررسی کلیه خدمات دانشجویی از قبیل تحویل کپی مدارک به دانشجو

-          بایگانی کل نامه های نظام وظیفه، امتحانات،پژوهش، امور دانشجوئی

-          تحویل دادن مدارک دانجویان انصرافی یا اخراجی