امروز شنبه ۰۴ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

آیین نامه ثبت اختراعات

ثبت اختراعات و اكتشافات

 

يکی از شاخص های بسيار مهم در ارزيابی توسعه يافتگی کشورها، نحوه ثبت و حمايت از نوآوری های علمی، فنی و هنری و سازوکارهای انجام اين کار در کشورها است. بسياری از سرمايه گذاری های خارجی و جذب بودجه های تحقيقاتی بين المللی در کشورهايی توصيه می شوند که دارای ساختاری قابل اعتماد برای حفظ و صيانت از دانش توليد شده جهانی وداخلی باشند. لذا اختراعات و ساير نوآوری های علمی، فنی و هنری می توانند معيار مناسبی برای ارزيابی دانشگا هها و مراکز علمی محسوب شوند.از سوی ديگر ثبت اختراع به شکل ملی و بين المللی دارای قواعد واصولی است که بايد رعايت گردد و عدم آشنايی با اين اصول ممکن است ثبت اختراع را با مشکلات فراوان روبه رو کند و يا فرصت ثبت را از فرد سلب نمايد. به این منظور دانشگاه آزاد اسلامی با مد نظر قرار دادن رسالت " توليد علم"و فراهم آوری زمينه مناسب برای آن اداره حمايت از اختراعات، اکتشافات و نوآوری های علمی، فنی و هنری را در دفتر گسترش توليد علم در حوزه معاونت پژوهشی تاسيس کرده است.

ضميمه:
فايلتوضحياتحجم فايل
Download this file (Sabte Ekhteraat.pdf)آیین نامه ثبت اختراعات و اکتشافاتآیین نامه ثبت اختراعات و اکتشافات928 Kb