امروز چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

آزمايشگاه ها

كارگاه آموزش معلمان

شرح آزمایشات انجام شده :
آهنربا چيست- چگونه اهنربا بسازيم – قطب هاي آهنربا كدام است- ماده چيست- انواع ماده- مخلوط چيست- محلول چيست- مواد مركب- تغييرات فيزيكي و شيميايي –آينه هاي محدب،مقعر- تصوير در اينه هاي مقعرو محدب- تصوير در عدسي مقعر و محدب - تعيين مواد اسيدي و بازي- ذره بين چگونه كار مي كند- آلودگي هوا چيست – كاربرد دماسنج – بادسنج- بادنما چيست – فشارسنج چگونه كار مي كند- صدا چگونه توليد مي شود- انرژي چيست- ساختن يك مدار الكتريكي ساده- آيا فلزات در اثر گرما منبسط مي شوند- انتقال فشار در داخل مايعات – وسيله اندازه گيري كشش سطح مايعات- الكتروسكوپ يا برقنما- امپرسنج- جعبه نور- ساختن عدسي و منشور- شكست نور- ارتعاش يك ريسمان – طبقه بندي و مجموعه سازي – مفهوم تقسيم و عدم تعلق- مفهوم ضرب و جمع- معرفي مساحت – خواص تركيبي اعداد- خواندن ساعت – تقسيم با باقيمانده اعداد دو رقمي – مضرب هاي يك عدد- مفهوم كسرها- مقايسه اعداد دو رقمي- معرفي مكعب، مكعب مستطيل،نسبت و تناسب- نمودار ستوني چند ضلعي – كسر اعشاري ...  
درسهای ارائه شده :
مقدمات تكنولوژي آموزشي
آموزش علوم تجربي
علوم ابتدايي و راهنمايي
طراحي و توليد و كاربرد مواد آموزشي

رشته های مرتبط :
علوم تجربي
علوم تربيتي
دستگاهها و ابزارهای مهم :
مدل ساختمان گل – مولاژ دندان- مدل نيم تنه- ميكروسكوپ- لوپ- مجموعه كاني و سنگ- كيت مجموعه رياضي ابتدايي- كيت مجموعه رياضي ابتدايي- كيت مجموعه علوم ابتدايي- كيت مجموعه علوم راهنمايي