امروز چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

آزمايشگاه ها

آزمايشگاه ميكروبيولوژي-فيزيولوژي جانوري

كارشناس آزمايشگاه: فرزانه صيحاني

 

شرح آزمايشات انجام شده:

انواع محيط كشت  و كشت باكتري - EMB تعيين باكتريهاي گرم مثبت وگرم منفي در محيط هاي كشت - نوترينت آگار - رنگ آميزي باكتري - تشخيص انگل‌هاي كرمي - تك ياخته‌اي و قارچ‌هاي بيماري زا - مشاهده نمونه‌هاي لامي فيكس شده از مراحل مختلف رشد يك انگل ‌- نمونه‌برداري و آشنايي با مواد و روش‌هاي كشت ميكروبي - تهيه باكتري از قسمت‌هاي مختلف شامل خاك و پوست بدن - نمونه‌گيري به وسيله سوآپ  

 

درس هاي ارائه شده:

ميكروبيولوژي عمومي -  زيست‌شناسي سلولي و مولكولي - انگل شناسي - ميكروب شناسي

 

رشته هاي مرتبط:

پرستاري - محيط زيست - مهندسي شيلات - زيست شناسي دريا

 

دستگاه‌ها و ابزارهاي مهم:

ميكروسكوپ - انكوباتور - اتوكلاو - آون - حمام بافت - يخچال

 

انواع وسايل مصرفي:

انواع محيط كشت - سوآپ - مواد ضدعفوني - لوپ - پليت يكبارمصرف - آب مقطر - انواع لامهاي ميكروبي و باكتري