امروز چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

آزمايشگاه ها

آزمایشگاه آنالیز دستگاهی

كارشناس آزمايشگاه: سلمان اخداد

 

شرح آزمايشات انجام شده:

اندازه گيري  فلزات سنگين با استفاده از دستگاه جذب اتمي- ندازه گيري نيترات با استفاده از اسپكتروفتومتر- اندازه گيري نيتريت با استفاده از روش رنگ سنجي- اندازه گيري COD  در آب شور و شيرين- اندازه گيري BOD- اندازه گيري فسفات آب- اندازه گيري كربن آلي (TOC)- هدايت الكتريكي آب (EC)- اندازه گيري pH- اندازه گيري شوري- اندازه گيري اكسيژن محلول تا عمق 30 متر- نمونه برداري آب شامل رسوب- زئوپلانكتون و فيتوپلانكتون بوسيله دستگاه گرب و روتنر- تعيين سختي آب- تهيه مقطع ميكروسكوپي از بافت نرم به وسيله ميكروتوم- اندازه گيري غلظت فلزات Na و K ،Ca  به وسيله فليم فتومتر- اندازه گيري TDS و TSS- اندازه گيري گازهاي خروجي دودكش (O2 ،CO ،NO ،CO2 ،SO2 ،H2S ،NO2)

 

درس هاي ارائه شده:‌

اين آزمايشگاه فقط جهت انجام فعاليتهاي تحقيقاتي اساتيد (طرح تحقيقاتي) و پايان نامه هاي دانشجويان كارشناسي ارشد استفاده می شود.

 

رشته هاي مرتبط:

مهندسي آب و فاضلاب- مهندسي شيلات- مديريت محيط زيست- شيلات (دكتري)

 

دستگاه ها وابزارهاي مهم:

اسپكتروفتومتر- جذب اتمي- غبارسنج دودكش- دستگاه اندازه گيري گازهاي خروجي دودكش BOD -COD - تورپلانكتونيك- روتنير- فليم فتومتر- مولتي متر