امروز چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

آزمايشگاه ها

آزمایشگاه گياه شناسي

كارشناس آزمايشگاه: عباس قريشي

 

شرح آزمايشات انجام شده:

مشاهده انواع بافت‌ها - مشاهده ساختمان اوليه ريشه و ساقه - برگ - گل - ساختمان ثانويه ريشه و ساقه - مرفولوژي اندام‌هاي مختلف گياهي - جمع‌آوري و نام‌گذاري گونه‌هاي گياهي - تيره‌هاي مهم گياهي - مشاهده ميكروسكوپي جلبك‌ها - مشاهده مرفولوژي و ميكروسكوپي خزه‌ها - مشاهده مرفولوژيكي سرخس معمولي - مشاهده هاگدان سرخس‌ها - مشاهده سلول گياهي - سلول‌هاي يشره‌اي - مشاهده مقاطع ميكروسكوپي گياه آماده . تهيه مقاطع و رنگ آميزي گياه . آزمايش هاي مربوط به فتوسنتز

 

درس‌هاي ارائه شده:

گياه‌شناسي عمومي - گياه شناسي 2 و 1 - شناسايي گياهان مرتعي - تشريع و مرفولوژي گياهي - سيستماتيك گياهي 2 و 1 - فيزيولوژي گياهي 2 - زيست شناسي 3 - گياه‌شناسي - بافت‌شناسي زيست دريا 1

 

رشته‌هاي مرتبط:

زيست‌شناسي دريا - مهندسي شيلات - محيط زيست - مرتع و آبخيزداري - آبياري

 

دستگاه‌ها وابزارهاي مهم:

ميكروسكوپ - استريسكوپ

 

انواع وسايل مصرفي:

انواع محلول‌هاي رنگ آميزي - آب مقطر - نمونه‌هاي فيكس شده گياهي - انواع لام‌هاي گياهي