امروز چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
انتخاب رنگ
logo logo logo logo

آزمايشگاه ها

آزمايشگاه ميكروبيو لوژي

شرح آزمایشات انجام شده :
تعيين باكتريهاي گرم مثبت و گرم منفي در محيط هاي كشت EMB  و نوترينت آگار  - انواع محيط كشت وكشت باكتري – رنگ آميزي باكتري – تشخيص انگل هاي كرمي – تك ياخته اي   و قار چ هاي بيماري زا – مشاهده نمونه هاي لامي فيكس شده از مراحل مختلف رشد يك انگل- نمونه برداري و آشنايي با مواد و روش هاي كشت ميكروبي- تهيه باكتري از قسمت هاي مختلف شامل خاك و پوست بدن - نمونه گيري بوسيله سوآپ
رشته هاي مربوطه :
زيست شناسي دريا – مهندسي شيلات – محيط زيست – پرستاري  – علوم تجربي  

درسهای ارائه شده :
ميكروبيولوژي عمومي – زيست شناسي سلولي و مولكولي – انگل شناسي – ميكروب شناسي